Menu Zamknij

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
    Organizatorem Programu Lojalnościowego KARTA STAŁEGO KLIENTA „TANIEJ Z WAFELKIEM” 
jest Wafelek Supermarkety Gołębiowscy Kawka Spółka jawna z siedzibą w Częstochowie (kod pocztowy: 42-200), ulica Krakowska 45, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 897608, posiadającej numer NIP: 5730114285 oraz REGON: 150871129 (dalej jako: Organizator lub Wafelek Supermarkety).
Celem Programu Lojalnościowego KARTA STAŁEGO KLIENTA „TANIEJ Z WAFELKIEM” (zwanego dalej Programem Lojalnościowym) jest premiowanie Klientów za zakupy dokonywane w sklepach stacjonarnych sieci „Wafelek Supermarkety” (dalej jako Sklepy) i wsparcie sprzedaży towarów z asortymentu Sklepów.
 Uczestnikami Programu mogą być wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych (dalej "Uczestnik"), dokonujące zakupów w Sklepach Organizatora. Klient staje się uczestnikiem Programu Lojalnościowego po odebraniu Karty Stałego Klienta w postaci fizycznej – karty plastikowej (dalej „Karta) od pracownika (kasjera) Sklepu oraz po aktywowaniu Karty. 
Karta nie jest kartą imienną ani nie jest środkiem płatniczym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (tj. z dnia 28 września 2022 r., Dz.U. z 2022 r. poz. 2360). 
Do aktywowania Karty niezbędne jest podanie przez klienta wyłącznie swojego numeru telefonu, który zostanie przypisany do Karty i umożliwi jej identyfikację. Uczestnicy Programu Lojalnościowego dokonując zakupów u Organizatora uzyskują punkty za wydanie określonej kwoty pieniędzy, które zostają zapisane na Karcie. 

§2 ZASADY UCZESTNICTWA W PROGRAMIE LOJALNOŚCIOWYM 
Uczestnik może przystąpić do Programu Lojalnościowego w dowolnej chwili jego trwania. Każdy Uczestnik może posiadać tylko jedną Kartę. 
Przystąpić do Programu Lojalnościowego i aktywować Kartę można przy kasie Sklepu, w następujący sposób: Klient przy kasie Sklepu podaje kasjerowi Sklepu wyłącznie swój numer telefonu, następnie otrzymuje od kasjera plastikową, aktywną Kartę z unikalnym numerem Uczestnika. 
Uczestnik poprzez podanie pracownikowi (kasjerowi) Sklepu swojego numeru telefonu oświadcza, że: wyraża zgodę na uczestnictwo w Programie Lojalnościowym, zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje jego postanowienia oraz, że wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. 
Pod jednym numerem telefonu można zarejestrować tylko jedną Kartę. 
Organizator może zablokować Kartę Uczestnika ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Uczestnik nie przestrzega niniejszego Regulaminu lub podał nieprawdziwy numer telefonu lub numer telefonu innej osoby. 
Organizator może dezaktywować Kartę na wypadek zażądania przez Uczestnika zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych. 
Z chwilą zablokowania Karty Uczestnika, zgromadzone na koncie punkty zostaną unieważnione. 
W każdym momencie Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Programie Lojalnościowym, w tym celu wystarczy dezaktywować Kartę w dowolnym Sklepie Organizatora, zgłaszając wolę rezygnacji uczestnictwa w Programie Lojalnościowym pracownikowi (kasjerowi) Sklepu, który dokona dezaktywacji Karty. Z chwilą złożenia w/w oświadczenia, zgromadzone i niezrealizowane punkty zostaną unieważnione i nastąpi zamknięcie Karty.
 Reklamacje dotyczące spraw związanych z organizacją i funkcjonowaniem Programu Lojalnościowego należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora pod adresem: Wafelek Supermarkety Gołębiowscy Kawka Spółka Jawna z siedzibą: ul. Krakowska 45, 42 – 200 Częstochowa. 
Forma pisemna reklamacji zastrzeżona jest pod rygorem nieważności. 
Reklamacje są rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni od daty wpłynięcia. Odpowiedź na złożoną reklamację jest udzielana pisemnie na adres zwrotny podany przez Uczestnika. 

§3 ZASADY PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO 
Uczestnik uczestnicząc w Programie Lojalnościowym gromadzi punkty na Karcie poprzez zakup towarów w Sklepach Organizatora za wyjątkiem zakupów:
 napojów alkoholowych, w tym piwa, w rozumieniu art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2137 z późn. zm.); wyrobów tytoniowych lub rekwizytów tytoniowych w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1446 z późn. zm.); produktów leczniczych w rozumieniu art. 2 pkt 32 ustawy z dnia 6 września 2001 r. prawo farmaceutyczne (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 499 z późn. zm.); preparatów do początkowego żywienia niemowląt w rozumieniu art. 3 ust. 3 pkt 27 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1252) oraz przedmioty służące do karmienia niemowląt. 
Warunkiem naliczenia punktów jest okazanie Karty kasjerowi, celem sczytania kodu Karty lub podanie kasjerowi swojego zarejestrowanego w Programie Lojalnościowym numeru telefonu i zarejestrowanie transakcji w systemie kasowym. 
Należne punkty będą naliczane tylko w przypadku potwierdzenia danej transakcji za pomocą Karty lub zarejestrowanego numeru telefonu Uczestnika. 
Nie ma możliwości naliczania punktów po zakończeniu transakcji, np. za okazaniem paragonu. 
Punkty mogą zostać naliczone tylko jeden raz za każdą transakcję. Wartość transakcji, z zastrzeżeniem ust. 1 powyżej zostaje przeliczona na punkty, w ten sposób, że za każe pełne 5,00 złotych wartości zakupu Uczestnik otrzymuje 1 punkt. Po przekroczeniu minimalnego progu wielokrotność kwoty 5,00 zł premiowana będzie odpowiednią ilością punktów. 
Za uzyskane łącznie: 
300 punktów – przysługuje rabat na kolejne zakupy w Sklepie w wysokości 10,00 złotych 
500 punktów – przysługuje rabat na kolejne zakupy w Sklepie w wysokości 20,00 złotych 
900 punktów – przysługuje rabat na kolejne zakupy w Sklepie w wysokości 50,00 złotych 
1700 punktów – przysługuje rabat na kolejne zakupy w Sklepie w wysokości 100,00 złotych 
2500 punktów – przysługuje rabat na kolejne zakupy w Sklepie w wysokości 200,00 złotych 
Punkty zgromadzone na Karcie nie podlegają zamianie na pieniądze, nie mogą być przedmiotem sprzedaży lub zamiany. Uczestnik powinien wykorzystać Punkty zgromadzone na Karcie do końca danego roku kalendarzowego. Wszelkie niewykorzystane Punkty naliczone w danym roku kalendarzowym tracą ważność (przepadają) wraz z zakończeniem danego roku kalendarzowego.   Uczestnik może sprawdzić stan punktów na Karcie przy stanowisku kasowym w sklepach organizatora lub na wydruku po zakończonej transakcji 
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad przeliczania punktów. Za prawidłowość naliczania punktów odpowiada Organizator. 
Od momentu aktywacji Karty, Uczestnik będzie również uprawniony do korzystania ze specjalnych ofert dedykowanych wyłącznie Uczestnikom Programu Lojalnościowego. 
Karta jest w ważna w okresie udziału Uczestnika w Programie Lojalnościowym. Uczestnik zobowiązuje się niezwłocznie poinformować Organizatora o utracie, kradzieży lub zniszczeniu Karty.
W przypadku braku powiadomienia Organizatora o utracie lub kradzieży Karty, Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieuprawnione użycie Karty.

§4 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 
Administratorem danych osobowych jest Organizator czyli Wafelek Supermarkety Gołebiowscy Kawka Spółka jawna z siedzibą w Częstochowie (kod pocztowy: 42-200), ulica Krakowska 45, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 897608, posiadającej numer NIP: 5730114285 oraz REGON: 150871129. 
Dane osobowe są przetwarzane w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa w tym z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – (dalej RODO). 
W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych i realizacji uprawnień, o których mowa poniżej należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych u Organizatora pod adresem e-mail: aplikacja@wafelek.pl lub korespondencyjnie na adres 42-200 Częstochowa ul. Krakowska 45 z dopiskiem „Inspektor Danych Osobowych”. 
Dane osobowe Uczestników Programu Lojalnościowego są przetwarzane w celu: a. organizacji Programu Lojalnościowego i wykonania zobowiązań Administratora wynikających z uczestnictwa w Programie Lojalnościowym – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o uczestnictwo w Programie (art. 6 ust.1 lit. b RODO); b. Ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust.1 lut. f RODO); uzasadnionym interesem Administratora jest ochrona przed roszczeniami związanymi z członkostwem w Programie Lojalnościowym.
Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne (nieobowiązkowe), jednakże ich niepodanie spowoduje, że uczestnictwo w Programie Lojalnościowym nie będzie możliwe. 
Dane osobowe są przekazywane upoważnionym pracownikom Organizatora oraz podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie Organizatora, w szczególności dostawcom usług IT – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora oraz osobom trzecim, w szczególności uprawnionym organom, jeżeli obowiązek taki wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. 
Z danych osobowych Organizator będzie korzystał: a. Przez okres uczestnictwa Uczestnika w Programie Lojalnościowym w zakresie, w jakim dane osobowe przetwarzane są w celi organizacji Programu Lojalnościowym i wykonania zobowiązań Administratora, wynikających z uczestnictwa w Programie; b. Przez okres nie dłuższy, niż okresy przedawnień w sprawach cywilnych i karnych ustalone zgodnie z obowiązującymi przepisami polskiego prawa w zakresie, w jakim dane osobowe będą przetwarzane w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami oraz przez okres niezbędny do realizacji ewentualnych reklamacji. 
Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do danych osobowych oraz prawo żądania sprostowania tych danych oraz ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Dane osobowe Uczestnika nie będą podlegać automatycznemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu, w celu dopasowania treści komunikacji marketingowej albo przygotowania oferty handlowej. Dane osobowe Uczestnika nie będą przekazywane do Państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Uczestnikowi przysługuje prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO. 

§5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
Zmiana niniejszego Regulaminu następuje w formie pisemnej. 
Informacja o zmianie Regulaminu zostanie podana do wiadomości publicznej w Sklepach oraz na stronie internetowej Organizatora. 
Aktualny tekst Regulaminu udostępniany jest na stronie internetowej Organizatora: www.wafelek.pl. oraz w Sklepach w formie papierowej. 
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego. 
Organizator zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia Programu Lojalnościowego w każdym czasie bez podania przyczyny. 
Czas zakończenia Programu Lojalnościowego będzie podany przez Organizatora z miesięcznym wyprzedzeniem i zostanie ogłoszony w Sklepach Organizatora oraz na stronie internetowej Organizatora: www.wafelek.pl. 
Regulamin obowiązuje od dnia 09.05.2024 roku i trwa do odwołania przez Organizatora
Od dnia 01.07.2024 zostanie wprowadzony nowy regulamin.