Menu Zamknij

INFORMACJA 
dotycząca odbioru zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

1. Informujemy, iż w myśl ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. 2015 poz.1688 z późn. zm.): 
a.Dystrybutor (sprzedawca) obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w punkcie sprzedaży, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt sprzedawany. 
b. Dystrybutor (sprzedawca), dostarczając nabywcy sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego sprzętu, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt dostarczony. 
c. Dystrybutor (sprzedawca) prowadzący jednostkę handlu detalicznego o powierzchni sprzedaży w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wynoszącej co najmniej 400 m2 poświęconej sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych, jest obowiązany do nieodpłatnego przyjęcia w tej jednostce lub w jej bezpośredniej bliskości zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 25 cm, bez konieczności zakupu nowego sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych. 

2.Odbiór zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego przez Dystrybutora (sprzedawcę) jest nieodpłatny. 

3.Produktów elektrycznych i elektronicznych nie można wyrzucać razem z innymi odpadami z gospodarstw domowych. Oznakowanie sprzętu symbolem przekreślonego kontenera na odpady informuje o zakazie umieszczania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego wraz z innymi odpadami. 

4. Wskazuje się informacje o punktach nieodpłatnego zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na terenie gminy Wykaz wszystkich punktów zbierania zużytego sprzętu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej dostępne są poprzez korzystanie z wyszukiwarki w państwowym rejestrze BDOpod adresem: https://rejestr-bdo.mos.gov.pl/Registry/Index?pageNumber=1&placeType=residenceOrBusinessAddress&t=1643629093879&tables=ActivityScope4Table2

5. Niniejsza Informacja została udostępniona przez Wafelek Supermarkety Gołebiowscy Kawka Spółka jawna z siedzibą w Częstochowie do publicznej wiadomości w wykonaniu dyspozycji normy art. 37 ust. 4 oraz 39 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.