Menu Zamknij

REGULAMIN APLIKACJI MOBILNEJ WAFELKOWA KARTA

§ 1 Postanowienia Ogólne

    Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady korzystania z Aplikacji Mobilnej Wafelkowa karta, będącej oprogramowaniem działającym na urządzeniach mobilnych z systemem operacyjnym Android i iOS, posiadających dostęp do Internetu (dalej: „Aplikacja”). 
Operatorem Aplikacji i jest Wafelek Supermarkety Gołebiowscy Kawka Spółka jawna (dawniej: Wafelek Supermarkety spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.) z siedzibą w Częstochowie (kod pocztowy: 42-200), ulica Krakowska 45, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 897608, posiadającej numer NIP: 5730114285 oraz REGON: 150871129, zwana dalej „Operatorem”. 
Użytkownikiem Aplikacji może być wyłącznie osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz będąca konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, dalej: „Użytkownik”. 
Aplikację w wersji na systemy Google Android można pobrać przy pomocy aplikacji Sklep Google (GooleStore), zaś Aplikację w wersji na systemy iOS (Apple) można pobrać przy pomocy aplikacji AppStore. 
Pobranie Aplikacji, jak również korzystanie z oferowanych za jej pośrednictwem usług jest bezpłatne, z tym zastrzeżeniem, że Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne koszty (opłaty transferowe), pobrane przez operatora sieci komórkowej Użytkownika w związku z transferem wykorzystanym do pobierania Aplikacji, które to koszty w całości ponosi Użytkownik. 
Operator ma prawo do zamieszczania w Aplikacji treści reklamowych dotyczących oferowanych towarów i usług jak również towarów i usług osób trzecich. 
Aplikacja umożliwia korzystanie z informacji o sklepach Wafelek Supermarkety oraz – po wyrażeniu dodatkowej zgody na dostęp do danych o lokalizacji urządzenia – z funkcji wskazania danych do nawigacji do tych sklepów, przy czym wskazanie danych do nawigacji następuje poprzez przekazanie tych danych do dostępnej w urządzeniu zewnętrznej aplikacji służącej do nawigacji takiej jak np. Mapy Gogle. Aplikacja nie wykorzystuje w żaden inny sposób danych lokalizacyjnych Użytkownika ani nie zapisuje tych danych. 
Koszty transmisji danych wymaganych do pobrania, instalacji, uruchomienia i korzystania z Aplikacji pokrywają jej Użytkownicy zgodnie z postanowieniami umów zawartych z dostawcą Internetu. Operator nie ponosi odpowiedzialności za wysokość opłat naliczanych z tytułu wykorzystania transmisji danych niezbędnych do korzystania z Aplikacji. 
Aplikacja oraz wszelkie zawarte w niej materiały i informacje, logotypy, elementy graficzne, znaki towarowe, jak również inne elementy objęte prawami własności intelektualnej, stanowią przedmiot praw wyłącznych Operatora lub jego partnerów biznesowych.

§ 2 Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Aplikacji

    Aplikacja dostępna jest dla wszystkich użytkowników urządzeń mobilnych spełniających wskazane poniżej wymagania techniczne, którzy pobiorą ją z Sklep Play lub App Store i prawidłowo uruchomią na urządzeniu mobilnym. 
Urządzenie mobilne, na którym ma zostać uruchomiona Aplikacja powinno spełniać następujące wymagania techniczne: 
a. System operacyjny Android (co najmniej wersja 8) lub iOS (co najmniej wersji 11) b. Pamięć RAM 2 GB c. Pamięć telefonu 4 GB d. Procesor 1 GHz

Warunkiem działania Aplikacji w trybie on-line jest posiadanie dostępu do Internetu przez urządzenie mobilne Użytkownika.
 
§ 4 Ogólne zasady korzystania z Aplikacji

    Użytkownicy są zobowiązani do korzystania z Aplikacji w sposób zgodny z obowiązującym prawem, niniejszym Regulaminem, a także z zasadami współżycia społecznego, w tym ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet. 
Zabrania się Użytkownikom dostarczania do Aplikacji lub przy wykorzystaniu aplikacji jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym. 
Użytkownicy są zobowiązani do korzystania z Aplikacji w sposób niezakłócający jej funkcjonowania, z poszanowaniem dóbr osobistych osób trzecich (w tym prawa do prywatności) i wszelkich innych przysługującym im praw oraz korzystania z wszelkich informacji i materiałów udostępnionych za pośrednictwem Aplikacji jedynie w zakresie dozwolonego użytku.
 Użytkownicy są zobowiązani niezwłocznie powiadomić Operatora o każdym przypadku naruszenia ich praw w związku z korzystaniem z Aplikacji.

§ 5 Szczegółowe zasady korzystania z Aplikacji. Konto Użytkownika

    W celu zapewnienia możliwości korzystania z Aplikacji oraz jej funkcjonalności, Użytkownik zobowiązany jest do utworzenia Konta Użytkownika w Aplikacji (dalej: „Konto” lub „Konto Użytkownika”). 
Konto Użytkownika tworzone jest po pobraniu i uruchomieniu Aplikacji na urządzeniu Użytkownika. Brak utworzenia Konta Użytkownika uniemożliwia korzystanie z Aplikacji oraz jej funkcjonalności. 
W celu utworzenia Konta Użytkowania, po uruchomieniu Aplikacji Użytkownik musi podać następujące dane: imię, nazwisko, numer telefonu, adres email, zaakceptować niniejszy regulamin, a także regulamin Karty „Taniej z Wafelkiem”, oraz ustawić hasło do swojego Konta. Hasło powinno spełniać następujące minimalne wymogi: od 8 do 20 znaków, małe i wielkie litery, cyfry. W haśle nie są wymagane znaki specjalne 
Po utworzeniu Konta Użytkownika w Aplikacji na danym urządzeniu mobilnym, przy kolejnych otwarciach Aplikacji na tym urządzeniu Użytkownik zostaje automatycznie zalogowany do swojego Konta, chyba, że samodzielnie się z niego wyloguje, lub nastąpi automatyczne wylogowanie. W takim wypadku możliwe jest ponowne zalogowanie do Aplikacji na urządzeniu, poprzez podanie adresu email Użytkownika oraz ustalonego przez niego wcześniej hasła. W razie utraty lub zapomnienia hasła istnieje możliwość jego odzyskania, zgodnie z instrukcjami zawartymi w Aplikacji. 

Po utworzeniu Konta Użytkownika w Aplikacji. tworzona jest przypisana do Użytkownika Karta „Taniej z Wafelkiem” (dalej: „Karta”), a nadto Użytkownik otrzymuje dostęp w szczególności do następujących funkcjonalności: korzystanie z Karty „Taniej z Wafelkiem” przypisanej do Użytkowania, w tym korzystanie z Programu Lojalnościowego „Taniej z Wafelkiem” polegającego na zbieraniu punktów na Kartę oraz możliwości wymiany punktów na nagrody lub rabaty, po zaakceptowaniu Regulaminu Kraty i Programu Lojalnościowego „Taniej z Wafelkiem” (dalej „Regulamin Karty”). Regulamin Karty jest dostępny w  Aplikacji, a także na stronie www.wafelek.pl, oraz w wersji fizycznej w każdym sklepie sieci Wafelek Supermarkety, przeglądanie aktualnych gazetek Wafelek Supermarkety, przeglądanie i korzystanie z promocji specjalnych dla zarejestrowanych Użytkowników Aplikacji, przeglądanie lokalizacji sklepów Wafelek Supermarkety – oraz po wyrażeniu odrębnej zgody na korzystanie z danych lokalizacji urządzenia Użytkownika – przekazanie danych do nawigacji w celu wyszukania trasy do najbliższego sklepu Wafelek Supermarkety, przeglądanie historii zakupów oraz paragonów, dostęp do innych funkcjonalności opisanych w Aplikacji, 
Korzystanie z funkcjonalności opisanych pod lit b-f, wymaga dostępu do sieci Internet. 
Korzystanie z Katy w zakresie możliwości jej zeskanowania w sklepie i naliczenia punktów w ramach Programu Lojalnościowego „Taniej z Wafelkiem”, nie wymaga dostępu do sieci Internet, jednakże wymaga bycia zalogowanym do Konta Użytkownika w Aplikacji. W przypadku gdy Użytkownik jest wylogowany z Aplikacji i nie może się do niej zalogować w związku z brakiem dostępu do sieci Internet, skorzystanie z Karty w ramach Aplikacji nie będzie możliwe. 
Wszelkie dane zbierane przy pomocy Karty, w tym ilość zgromadzonych punktów, historia zakupów oraz paragonów, jak również inne dane przekazywane za pośrednictwem Aplikacji przechowywane są na odpowiednio zabezpieczonych serwerach a uzyskanie przez Użytkownika dostępu do tych danych w ramach Aplikacji, wymaga dostępu do sieci Internet.


§ 6 Dane Osobowe Użytkowników

 Dane osobowe Użytkowników Aplikacji przetwarzane są zgodnie z Polityką Prywatności Aplikacji, dostępną w Aplikacji a także na stronie www.wafelek.pl Rozpoczęcie korzystania z aplikacji wymaga zapoznania z Polityką Prywatności Aplikacji oraz zaakceptowania jej postanowień.

§ 7 Zaprzestanie korzystania z Aplikacji. Usunięcie Konta Użytkownika

    Użytkownicy mogą w dowolnym czasie zaprzestać korzystania z Aplikacji, w szczególności wówczas, gdy nie zaakceptują zmian wprowadzonych w Regulaminie, lub modyfikacji Aplikacji. Zaprzestanie korzystania z Aplikacji wymaga usunięcia Konta Użytkownika zgodnie z instrukcjami zawartymi w Aplikacji, oraz jej usunięcia z urządzenia mobilnego przez Użytkownika. 
Użytkownik może w dowolnym czasie usunąć swoje Konto Użytkownika, postępując zgodnie z instrukcjami zawartymi w Aplikacji. Usunięcie Konta Użytkownika skutkuje pełną anonimizacją wszelkich danych gromadzonych przez Aplikację i przypisanych do Użytkownika oraz do Karty przypisanej do Konta Użytkownika, oraz utratą dostępu do tych danych nawet w przypadku ponownego zarejestrowania Konta Użytkownika na te same dane Użytkownika. Część danych dotyczących zakupów może być w dalszym ciągu przechowywana na serwerach w formie zanonimizowanej, w celach statystycznych, bez możliwości powiązania tych danych z Użytkownikiem. 
W przypadku podjęcia przez Użytkownika działań niezgodnych z prawem lub Regulaminem albo naruszających zasady współżycia społecznego lub godzących w usprawiedliwiony interes Operatora lub innych Użytkowników Aplikacji, a w szczególności dobre imię Operatora lub Użytkowników, Operator może wezwać Użytkownika za pośrednictwem Aplikacji lub za pośrednictwem wiadomości email do usunięcia naruszeń w terminie 7 (siedmiu) dni (o ile dają się one usunąć), a następnie, w razie braku usunięcia naruszeń lub w razie stwierdzenia, że nie dają się one usunąć, bezpowrotnie usunąć konto Użytkownika w Aplikacji oraz zablokować mu dostęp do Aplikacji. 
Operator może w każdym czasie wycofać dostęp do Aplikacji lub jej poszczególnych funkcjonalności po powiadomieniu z czternastodniowym wyprzedzeniem, chyba że z przepisów obowiązującego prawa lub Regulaminu Karty wynika obowiązek stosowania dłuższego terminu. W takim przypadku stosuje się dłuższy termin.

§ 8 Reklamacje

    Użytkownicy mogą kierować wszelkie reklamacje związane z działaniem Aplikacji a także z usługami świadczonymi przez Operatora za pośrednictwem aplikacji na adres email Operatora: aplikacja@wafelek.pl, lub pisemnie na adres Operatora: 42-200 Częstochowa, ul. Krakowska 45 
Reklamacja powinna zawierać: adres email Użytkownika składającego reklamację, jego imię i nazwisko, dokładny opis przyczyn reklamacji oraz treść żądania Użytkownika. W przypadku gdy reklamacja dotyczy wad działania Aplikacji, powinna zawierać również nazwę oraz model urządzenia mobilnego Użytkownika, przy pomocy którego korzysta on z aplikacji i na którym wystąpiła wada. Informacje wskazane w ust. 2 niniejszego paragrafu mają jedynie charakter informacyjny, jednakże ich nie zawarcie w treści reklamacji może znacząco utrudnić a nawet uniemożliwić jej prawidłowe rozpoznanie. 
Reklamacja będzie rozpoznana w formie analogicznej do formy w jakiej została złożona przez Użytkownika. 
Operator poinformuje Użytkownika o sposobie rozpoznania reklamacji w terminie 14 (czternastu) dni od daty jej otrzymania. W sytuacji gdy rozpoznanie reklamacji wymaga uzyskania dodatkowych informacji lub danych od Użytkownika, Operator zwróci się do Użytkownika, w formie w jakiej została złożona reklamacja, z prośbą o uzupełnienie tych danych i rozpozna reklamację w terminie 14 (czternastu) dni od daty ich uzupełnienia przez Użytkownika. W razie nieuzupełnienia reklamacji przez Użytkownika w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty zwrócenia się przez Operatora o ich uzupełnienie, Operator, bez dalszej zwłoki, rozpozna reklamację w oparciu o dostępne dane i poinformuje Użytkownika o sposobie jej rozpoznania.

§ 8 Postanowienia Końcowe

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia tj. 20.03.2023r. 
Operator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym czasie z ważnej przyczyny, przez którą rozumiane są w szczególności następujące okoliczności: zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub ich interpretacji stosowanej przez sądy lub organy władzy publicznej, mająca bezpośredni wpływ na treść Regulaminu i skutkująca koniecznością jego dostosowania do takiej zmiany przepisów lub ich interpretacji; wydanie orzeczenia, decyzji, zalecenia lub innego podobnego aktu przez sąd lub uprawniony organ władzy publicznej, mającego bezpośredni wpływ na treść Regulaminu i skutkującego koniecznością jego zmiany w celu dostosowania do takiego orzeczenia, decyzji, zalecenia lub innego podobnego aktu; zapobieganie naruszeniom Regulaminu lub przeciwdziałanie nadużyciom; usunięcie ewentualnych omyłek, błędów, niejasności lub wątpliwości interpretacyjnych dotyczących treści Regulaminu; zmiana funkcjonalności Aplikacji, skutkująca koniecznością dostosowania Regulaminu do takiej zmiany; zmiana w zakresie nazw, adresów, linków (łączy) lub danych firmowych wskazanych w treści Regulaminu; konieczność aktualizacji wymogów technicznych lub standardów bezpieczeństwa wskazanych w Regulaminie; usprawnienie obsługi Użytkowników.
    Z zastrzeżeniem ust. 4 zdanie drugie poniżej, Operator poinformuje Użytkowników o zmianie Regulaminu co najmniej na 7 dni przed wprowadzeniem zmian, poprzez zamieszczenie stosownej informacji na stronie głównej Aplikacji. 
Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z upływem terminu opisanego w ust. 3 powyżej, z wyjątkiem zmian, które Operator zobowiązany jest wprowadzić w trybie natychmiastowym z uwagi na zmianę przepisów prawa, wydania orzeczenia przez uprawniony sąd lub organ administracji, a także istotnych zmian wynikających z konieczności zapewnienia Użytkownikom bezpieczeństwa w ramach korzystania z Aplikacji. Takie zmiany wchodzą w życie z dniem ich publikacji w Aplikacji, bez konieczności stosowania procedury opisanej w ust. 3 powyżej, a Operator poinformuje Użytkowników o ich wprowadzeniu przez zamieszczenie stosownej informacji na stronie głównej w Aplikacji. 
Zmiany uważane są za zaakceptowane przez Użytkownika z momentem skorzystania przez niego z Aplikacji po ich wejściu w życie.
    Dostęp do regulaminu jest możliwy w każdym czasie w ramach Aplikacji jak również za pośrednictwem strony www.wafelek.pl
    Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie może naruszać ani ograniczać jakichkolwiek praw Użytkownika będącego konsumentem, przysługujących mu zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku jeśli jakiekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane za sprzeczne z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony praw konsumentów, w jego miejsce stosuje się odnośne przepisy prawa. 
Do postanowień niniejszego Regulaminu mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a jurysdykcją właściwa jest jurysdykcja sądów oraz organów polskich, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku konsumentów będących obywatelami krajów członkowskich Unii Europejskiej mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa europejskiego, w tym w szczególności konsument będący obywatelem kraju członkowskiego UE może żądać rozpoznania ewentualnego sporu przed sądem swojego kraju, zgodnie z obowiązującymi w nim przepisami. Konwencji wiedeńskiej o międzynarodowej sprzedaży towarów z 1980 r. (CISG) nie stosuje się. 
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego prawa, w tym w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego. 
W przypadku, jeżeli jakiekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu bądź jego części okażą się być nieważne, nieskuteczne lub niewykonalne z jakiejkolwiek przyczyny, nie będzie to miało wpływu na ważność Regulaminu w pozostałym zakresie. Organizator zobowiązuje się w takim przypadku do podjęcia wszelkich prawnie dopuszczalnych kroków celem takiego ułożenia wzajemnych praw, obowiązków i wspólnych interesów, aby cele określone w Programie Referencyjnym zrealizować w inny, zgodny z prawem i możliwy do wykonania sposób. 
Wszelkie spory między Organizatorem, a Użytkownikami będą rozstrzygane w sposób polubowny. Użytkownik może zwrócić się o rozstrzygnięcie sporu do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego. Szczegółowe informacje, dane kontaktowe oraz wykaz polubownych sądów konsumenckich znajduje się na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Uczestnik Programu może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR (online dispute resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. 
W przypadku braku możliwości polubownego rozstrzygnięcia sporu z Użytkownikiem, spór zostanie rozpoznany przez właściwy miejscowo i rzeczowo sąd powszechny.